Дейности за проучване на терена на румънската банка

Екипът формиран от експерти на ЕПК- Екологично консултиране е направил през периода октомври - ноември 2017 г. на брега на река Дунав между Гарла Маре и Попина, а през март 2018 г. теренни дейности в следните сектори:

 • Сектор между Попина и Косуи;
 • Сектор "Батин-Белене";
 • Сектор "Корабия";
 • Сектор Бекет.

Мисиите бяха насочени да събират информация за местообитания, флора, безгръбначни, земноводни, влечуги, птици (последно гнездене, есенна миграция) и бозайници.

Също през октомври 2017 г. екип от български експерти (DICON Group - Bulgaria) проведе полеви дейности във всичките 12 критични точки, разположени вътре или частично в рамките на Натура 2000 места. Изследвания на място, насочени към събиране / потвърждаване на данни за естествените местообитания, дивата флора и фауна на българската брега и документирането им.

През октомври-ноември 2017 г. и юли 2018 г. екип от експерти от INCD - Дунавската Делта - Тулча също присъства на място, за да определи главно естеството на субстрата,GPS местоположение на интересни зони като площи за възпроизводство на есетра, дълбочина на водата и скорост (с ADV) над дъното в скалисти / скалисти подпочвени зони в целия Дунав в следните критични точки: Гарла Маре, Салция, Бече, Корабия, Белене, Вардим, Янтра, Батин, Косуи и Попина.
След проведените на място експерти от INCD, "Делтата Дунав" в Тулча, докладът "Оценяване на местообитанията на мигриращите риби – Първоначален преглед на предложените варианти за корабоплуване ", предварителна версия, на която бяха формулирани препоръки по първоначалните предложения за подобряване на плавателност на 5 критични точки..

Предвид сложността на проекта както от техническа гледна точка, така и от специфичните условия на обекта, консултантът (Halcrow Romania SRL) предприе необходимите стъпки за организиране на срещата с всеки попечител /управител на обектите по "Натура 2000" в района на проекта, за да представи проекта, неговите специфични особености, както и да поиска данни, необходими за оценка на въздействието върху природозащитния статус на видовете и местообитанията от интерес за Общността в териториите от Натура 2000, които се уредият или управляват от тях:

 • Среща Halcrow - Equilibrium Association (Букурещ, 2 март 2018 г.);
 • Среща на Халкроу - Румънско орнитологично дружество (Букурещ, 2 март 2018 г.);
 • Среща на Halcrow - Горски район Банеаса, Банеаса, Раюн Констанца (община     Бънеса,05.03.2018);
 • Среща Halcrow - Butterfly Effect SRL (Крайова, 6 март 2018 г.);
 • Среща "Халкроу" - Регионална Горска Дирекция Крайова (Крайова, 6 март 2018 г.);
 • Среща на Halcrow - Окръжен Център за Эащита на Природата, Туризъм и Селско Развитие, CJ Dolj (Крайова, 6 март 2018 г.);
 • Среща на Halcrow - дружество WWF Програма Дунав - Карпатите Румъния (Букурещ, 9 март 2018 г.)
 • Среща на Халкроу - Сдружение "Био Румъния" (Букурещ, 9 март 2018 г.);
 • Среща на Halcrow - Национална Агентия за Эащитените Природни Територии (Букурещ, 15 март 2018 г.).