Bine ati venit pe pagina proiectului FAST DANUBE!

Finantare: 

Proiectul a fost aprobat la finanţare în cadrul Apelului  CEF Transport 2014 pentru proiecte multianuale, Obiectivul de finanţare 4 - Apelul specific pentru Fonduri de Coeziune, Prioritatea 1 - Proiecte pre-identificate pe coridoarele rețelei centrale – căi navigabile interioare şi porturi.

Proiectul beneficiază de 85% finanţare UE şi 15% finanţare de la bugetul de stat.

Proiectul are ca parteneri cele două administraţii de cale navigabilă din România şi Bulgaria, respectiv AFDJ Galaţi şi IAPPD Ruse.
Bugetul total al proiectului este de 5.252.000 euro, din care:

 • 5.222.000 euro AFDJ
 • 30.000 euro IAPPD
Obiective: 

Obiectivul principal al proiectului este de a identifica soluțiile tehnice care urmează să fie puse în aplicare în vederea asigurării condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și desfășurarea transportului pe Dunăre în condiții de siguranță pe tot parcursul anului,  în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării de la Budapesta.

Durata: 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 50 luni, respectiv în perioada 1.11.2014 – 31.12.2018.

Activitati: 

Acţiunile proiectului:

 • Investigarea și dezvoltarea soluțiilor tehnice pentru a fi incluse în studiul de fezabilitate în scopul asigurării condițiilor de navigație stabile tot timpul anului, pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării;
 • Identificarea şi proiectarea preliminară a lucrărilor necesare eliminării punctelor dificile existente;
 • Realizarea Studiului de Impact asupra mediului şi evaluarea Adecvată pentru elaborarea documentaţiilor în vederea obținerea Acordului de Mediu;
 • Finalizarea specificațiilor tehnice pentru ca lucrările să fie realizate pe acest sector de Dunăre.

Activităţile proiectului:
Proiectul este structurat pe Activităţi şi sub-activităţi astfel:

 • Activitatea nr. 1 - Studiul de fezabilitate

Această activitate constă dintr-un set de studii pregătitoare pentru a determina starea curentă a sectorului comun româno-bulgar al  Dunării şi elaborarea studiului de fezabilitate. Acesta activitate va include identificarea lucrărilor viitoare, calendarul de execuţie, estimarea costurilor și metodologia de implementare a acestora, în strânsă legătură cu cerinţele legislative cu privire la protecţia mediului atât la nivel naţional cât şi la nivel european.
SubAct. 1.1 – Procedura de licitaţie
SubAct. 1.2 - Studii tehnice hidraulice
Această sub-activitate constă în efectuarea de măsurători topografice, hidrologice, hidrografice și de sedimente, precum şi dezvoltarea unui model matematic pentru testarea soluțiilor propuse.
SubAct.1.3 - Dezvoltarea, evaluarea și selecția scenariilor alternative
Obiectivul acestei sub-activităţi este de a dezvolta cel puțin două scenarii alternative pentru a fi testate cu modelul matematic elaborat în cadrul Sub-Activităţii 1.2, pentru a efectua evaluarea economică a diferitelor scenarii identificate şi de a selecta scenariul preferat din punct de vedere a îmbunătățirii navigaţiei, protecției mediului și dezvoltării economice.
SubAct.1.4 - Analiza Cost-Beneficiu
Scopul acestei Sub-Activităţi este de a elabora o analiză cost - beneficiu, pentru a permite autorităților române şi bulgare să facă o alegere între diferite scenarii identificate pentru eliminarea blocajelor în sectorul comun româno – bulgar al Dunării.  Analiza cost-beneficiu se va baza pe analizele elaborate în cadrul Sub-Activități 1.2 și 1.3.
SubAct.1.5 - Studiul de fezabilitate
Obiectivul acestei Sub-activități este de a furniza modele preliminare pentru diferite lucrări care urmează să fie implementate pentru a elimina blocajele:
Proiectarea preliminară constă în:

 1. O descriere a soluţiilor tehnice care urmează să fie puse în aplicare şi dimensionarea acestora;
 2. Un rezumat al motivaţiilor pentru soluția aleasă în funcţie de locație și activităţi, precum și de problemele legate de evaluarea impactului asupra mediului, evaluare adecvată și situația generală din sector, în funcție de caracteristicile și scopurile soluţiei tehnice aleasă;
 3. Fezabilitatea soluţiei alease, în conformitate cu rezultatele investigațiilor efectuate de posibile constrângeri istorice, arhitecturale și arheologice din zonele afectate;
 4. Disponibilitatea zonelor care urmează să fie utilizate pentru implementarea soluţiilor selectate, costurile estimate și situația de utilități publice;
 5. Calendarul de punere în aplicare, cu indicarea perioadei maxime de executare a diferitelor activități, care includ planificarea, aprobarea, de atribuire a contractelor de achiziții, construcții și testare;
 6. Planurile operaționale și de siguranță;
 7. Calcularea costului total al soluţiei selectate.

SubAct.1.6 – Supervizare a activităţii de măsurători și modelare matematică
Obiectivul acestei Sub-Activităţi este de a urmări derularea activităţilor de măsurători şi modelare matematică pentru asigurarea calităţii informaţiilor rezultate care vor fi utilizate în elaborarea studiului de fezabilitate.

Activitatea 2: evaluarea impactului asupra mediului
Obiectivul acestei activități este de a realiza o evaluarea a impactului asupra mediului lucrărilor propuse care include şi studiul pentru stabilirea impactului asupra siturilor Natura 2000 în conformitate cu cerințele legislaţiei de mediu la nivel naţional şi european în vigoare, în scopul de a limita efectele asupra mediului şi a propune în cazul în care sunt necesare, măsuri compensatorii.
SubAct.2.1 -  Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA)
Obiectivul acestui Sub-activități este de a efectua evaluarea asupra mediului pentru scenariul selectat. Evaluarea asupra mediului se efectuează cu respectarea legislației naţionale şi a UE. Procedura EIA include etapa de evaluare inițială, care poate fi efectuată în paralel cu studiile din Activitatea 1, în cadrul studiului de fezabilitate pentru actualizarea condițiilor de mediu. Raportul EIA vor fi supuse consultărilor publice.
SubAct.2.2 -  Procesul de aprobare a EIA
Obiectivul acestei Sub-Activităţi este de a obține un aviz favorabil din partea autorităților competente cu privire la evaluarea efectelor lucrărilor propuse asupra mediului.

Activitatea 3: Pregătirea procedurii de achiziții publice pentru proiectare și lucrări
Activitatea acoperă pregătirea specificațiilor tehnice pentru achiziția proiectării şi execuţiei lucrărilor care au fost identificate în studiul de fezabilitate.

Activitatea 4: Managementul proiectului și comunicare
SubAct. 4.1 - Managementul proiectului
Această sub-activitate cuprinde toate sarcinile și responsabilitățile pentru a coordona în mod eficient și de a gestiona proiectul. Coordonatorul acțiunii, AFDJ Galaţi, va fi responsabil pentru managementul de proiect.
În cadrul proiectului a fost stabilit un Consiliu Consultativ (Advisory Council) format din toate părțile interesate relevante, care va acționa ca un organism consultativ, pentru revizuirea soluţiilor tehnice înainte de aprobarea Comitetului Director.
Comitetul Director (Steering Committee) a fost stabilit ca principală platformă de adoptare a deciziilor. Comitetul Director este compus din reprezentanţii ministerelor relevante  și reprezentanţii administrațiilor portuare şi de cale navigabilă din România şi Bulgaria.
Activitatea acoperă managementul general al proiectului, pregătirea de rapoarte de progres, inclusiv raportul final, schimbul și coordonarea de informații privind acțiunea și evaluarea finală a livrabilelor acțiunii.
SubAct. 4.2 - Comunicare și diseminare
Această sub-activitate asigură comunicarea cu toate părţile interesate de acţiunile desfăşurate şi diseminarea rezultatelor proiectului.
 

Beneficii: 
 • Dezvoltarea unei abordări integrate pe Dunăre, prin creșterea traficului cu evitarea unui impact negativ asupra sistemului fluvial și ecologic;
 • Îmbunătățirea infrastructurii de cale navigabilă în vederea dezvoltării transportului fluvial pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km fluvial 845.5 la km fluvial 375);
 • Sprijinirea transportului încurajarea utilizării transportului pe căi navigabile interioare.